Straffen openlijke geweldpleging

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straffen u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling wegens openlijke geweldpleging. Daarom zullen wij ook bij dit onderwerp kort stilstaan.

Maximumstraf openlijke geweldpleging

De maximumstraf bij openlijke geweldpleging loopt van 4,5 jaar tot 12 jaren.

 • Normale openlijke geweldpleging: 4,5 jaar
 • Opzettelijk vernielen van goederen: 6 jaar
 • Zwaar lichamelijk letsel: 9 jaar
 • Dood tot gevolg hebbende: 12 jaar

Voorlopige hechtenis bij openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent voor u dat u in voorarrest kunt worden genomen. U mag dus worden aangehouden en voor enkele dagen in verzekering worden gesteld. Wanneer het gaat om een ernstig feit kan het zelfs nog dat u daarna door de rechter-commissaris in bewaring worden gesteld.

Straf openlijke geweldpleging

Om een indruk te krijgen van de straffen die worden opgelegd voor openlijke geweldpleging, zijn de LOVS oriëntatiepunten richtinggevend. Dit zijn de algemene richtlijnen die rechters aanhouden bij de straftoemeting. Deze richtlijnen gelden voor first offenders, dus voor de verdachten die voor het eerst met politie en justitie in aanraking komen. Bij recidive gelden hogere straffen.

Omschrijving handeling (openlijke geweldpleging, art. 141 Sr.) Straffen
Openlijke geweldpleging door een reeks auto’s te beschadigen of overige vernielingen aan te richten (ziet op situatie dat een groep personen na het uitgaan een spoor van vernielingen achterlaten 60 uur werkstraf
Openlijke geweldpleging tegen een voertuig van de politie, ambulance, etc. 60 uur werkstraf
Openlijke geweldpleging zonder lichamelijk letsel 150 uur werkstraf
Openlijke geweldpleging enig letsel tot gevolg hebbend 3 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk
Openlijke geweldpleging zwaar lichamelijk letsel tot gevolg  hebbend 6 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk

Naarmate het toegepaste geweld intensiever is geweest (bijv. meerdere klappen) en het letsel ook zwaarder is, zal de rechter eerder hogere werkstraffen al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opleggen.

Strafverzwarende factoren openlijke geweldpleging

Er zijn ook strafverzwarende factoren van belang voor de strafmaat:

 • Ernst van de geweldpleging
 • Medeplegen (het samen met anderen plegen van de feiten)
 • Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)
 • Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!
 • Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)
 • Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)
 • Agressie in het verkeer
 • Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)
 • Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

Wet beperking taakstraffen bij openlijke geweldpleging

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Openlijke geweldpleging wordt hierin niet expliciet genoemd. Wel is het zo dat een werkstraf niet mag worden opgelegd indien aan de verdachte in de afgelopen 5 jaren al eerder een werkstraf is opgelegd en deze werkstraf al is voltooid.
Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden