Enkele getalsmatige versterking is onvoldoende voor openlijke geweldpleging

Het enkele feit dat u deel uit maakt van een groep personen die openlijk geweld plegen, is onvoldoende voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging. Dit wordt in juridische zin ook uitgedrukt dat de enkele getalsmatige versterking onvoldoende is voor openlijke geweldpleging. Er is meer nodig. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden, 4 juni 2010, LJN: BM7086.

Het hof overwoog in deze uitspraak het volgende:

“Verdachte heeft ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit. Meer in het bijzonder heeft de verdachte verklaard dat hij zich weliswaar na het uitgaan op enig moment heeft gevoegd bij de groep jongens op scooters maar dat hij geen directe toeschouwer is geweest van dit geweld noch zelf heeft deelgenomen aan het geweld dat heeft plaatsgevonden. Verdachte heeft verklaard enkel getuige te zijn geweest van de klap die medeverdachte [medeverdachte] kreeg toen deze bij hem achter op de scooter zat.
Uit het strafdossier blijkt niet dat van verdachte zelf enige actieve gewelddadige handeling is uitgegaan jegens aangevers [benadeelde] en/of [slachtoffer 2]. Uit het strafdossier blijkt evenmin dat de verdachte in nauwe en bewuste samenwerking met anderen heeft deelgenomen aan het geweld dat jegens [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] werd uitgeoefend.
De verklaring van medeverdachte [medeverdachte] die hij tegenover de politie heeft afgelegd waarin hij verklaard dat iedereen geslagen heeft behalve [naam], is naar het oordeel van het hof onvoldoende specifiek en vindt tevens geen ondersteuning in de overige verklaringen van de aanwezigen bij dit incident. Het hof merkt hierbij – ten overvloede – nog op dat noch aangever [benadeelde], noch aangever [slachtoffer 2] verdachte herkennen bij de fotoconfrontatie.
Op grond van vorenstaande kan niet worden bewezen dat verdachte een bijdrage heeft geleverd aan het geweld en dat het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte gericht was op een poging tot het – al dan niet in nauwe en bewuste samenwerking met anderen – plegen van zware mishandeling van aangever [benadeelde] en/of [slachtoffer 2]. Evenmin is komen vast te staan dat de bijdrage van de verdachte is uitgestegen boven het – op enig moment – leveren van een getalsmatige versterking aan de groep waarvan openlijk geweld uitging. Derhalve kan naar het oordeel van het hof – in tegenstelling tot hetgeen door de advocaat-generaal is gevorderd – niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de openlijke geweldpleging.
Voorts kan naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend worden bewezen dat het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte gericht was op het medeplegen van mishandeling.”

Er is echter ook weer niet veel meer nodig. Want wanneer u meeloopt met een groep supporters die geweld aan het plegen zijn en u ook meegaat in een aanvalsgolf, bent u wel strafbaar.

> Confrontatie opzoeken en meegaan in aanvalsgolf levert openlijke geweldpleging op

< Terug naar Meer informatie 'openlijke geweldpleging'
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden